Služby

Zpracování projektové dokumentace:
Zpracováváme kompletní projektové dokumentace pro pozemní stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb..

 • Architektonické studie
 • Dokumentace ke stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby
 • Prováděcí projektová dokumentace
 • Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
 • Projektová dokumentace bouracích prací
 • Projektová dokumentace změny užívání stavby
 • Projektová dokumentace změny stavby před dokončením
 • Pasporty staveb

Zpracování jednotlivých částí projektů:

 • Architektonické studie
 • Stavební část projektové dokumentace
 • Stavebně konstrukční část projektové dokumentace (statika)
 • Projekt vnitřní kanalizace a kanalizační přípojky
 • Projekt vnitřního vodovodu a vodovodní přípojky
 • Projekt elektroinstalace a hromosvodu
 • Projekt vytápění
 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Rozpočty staveb
 • Tepelně technická posouzení stavebních konstrukcí
 • Inženýring, zastupování investora při stavebním řízení
 • Autorský dozor, technický dozor stavby, technický dozor investora
 • Další specifické části projektů (projekt plynárenských zařízení, PENB, vzduchotechnika, atd.) zajišťujeme ve spolupráci s externími specializovanými projektanty

Dále zajistíme:

 • Radonový průzkum
 • Geodetické práce
 • Hlukové studie a měření
 • Geologický a hydrogeologický průzkum